കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.45 AM & 5.30 PM
info@shipchurcheravu.com IThanks Giving

PRAYER REQUEST

Notice Board
  • ജപമാലമാസം ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയ്യതി വൈകീട്ട് കുർബാനയോടു കൂടി ജപമാല ആരംഭിക്കും മറ്റുതിരുക്കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ പതിനൊന്നാം തീയ്യതി വരെ യൂണിറ്റുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വീടുകളിൽ ജപമാല ഉണ്ടായിരിക്കും
  • പന്ത്രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയ്യതി വരെ രണ്ടുവീതം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ ജപമാല വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് കുർബ്ബാന,തുടർന്ന് ജപമാല

Sunday Catechism

Rank Holders