കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.45 AM & 5.30 PM
info@shipchurcheravu.com IThanks Giving

STAFF DETAILS
Name Subject and Designation Educational Qualification
Beeta Varghese N HSA(P.S) BSC, B.Ed
Ambily V.S HSA(P.S) BSC, B.Ed
Joby George K HSA(MATHS) BSC, B.Ed
Bastian George V HSA(MATHS) BSC, B.Ed
Binu V.F HSA(P.S) BSC, B.Ed
Renjith P.Kuriakose HSA(N.S) BSC, B.Ed
Ambily K.K HSA(N.S) BSC, B.Ed
Sijo K Joseph HSA(S.S) BA, B.Ed
Sangeetha Rose HSA(ENG) MA, B.Ed
Moly Francis M HSA(ENG) MA, B.Ed
Smitha V.P HSA(ENG) BA, B.Ed
Sony P.F HSA(ENG) BA, B.Ed
Bissy Kurian HSA(S.S) BA, B.Ed
Shelly Davis HSA(S.S) BA, B.Ed
Deby John M HSA(S.S) BA, B.Ed
Rose Mary K.J HSA(MATHS) MSc, B.Ed
Shiny T.Y HSA(N.S) BSC, B.Ed
Nisha P HSA(P.S) MSc, B.Ed
Gracy C.C HSA(MATHS) MSc, B.Ed
Chaithanya Paul HSA(MAL) BA, B.Ed
Kunjumol A HSA(MAL) BA, B.Ed
Francis T Antony HSA(MAL) BA, B.Ed
Tegy C.J HSA(MAL) BA, B.Ed
Prabitha P.P HSA(SKT) MA, B.Ed
Sofiya V.T HSA(HINDI) MA, B.Ed
Smitha V.T HSA(HINDI) BA, B.Ed
Reena Joseph.K HSA(HINDI) SSLC,Rashtra Bhasha
Fazeela P.K HSA(URDU) LTTC
Denny Jacob K P.E.T SSLC, COURS
Vijayalakshmi V MUSIC SSLC,Senior Music
Jose C.C CLERK BA,B.Ed
Joy P.D PEON SSLC
Baby T.D F.T.M
Sijan K.V F.T.M SSLC
Notice Board
  • പന്ത്രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയ്യതി വരെ രണ്ടുവീതം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ ജപമാല വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് കുർബ്ബാന,തുടർന്ന് ജപമാല

Sunday Catechism

Rank Holders