കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.45 AM & 5.30 PM
info@shipchurcheravu.com IThanks Giving

PRAYER REQUEST TO ST. THERESE

 O Little Therese of the Child Jesus,
Please pick a rose for me
From the heavenly gardens
And send it to me
As a message of love.

O little flower of Jesus,
Ask God today to grant the favors
I now place with confidence
In your hands.

(Mention your specific requests)

St. Therese,
help me to always believe,
As you did,
In God's great love for me,
So that I might imitate your
"Little Way" each day. Amen

Prayer Details
Notice Board
  • പന്ത്രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയ്യതി വരെ രണ്ടുവീതം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ ജപമാല വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് കുർബ്ബാന,തുടർന്ന് ജപമാല

Sunday Catechism

Rank Holders