കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.45 AM & 5.30 PM
info@shipchurcheravu.com IThanks Giving
FAMILY UNIT
ST.GEORGE UNIT
President
Mr.C.O.VARGHESE
7907135339,9387266204
Secretary
Mrs.JIJI SUNNY
9656160858
Treasurer
Mrs.TEENA DAVIES
8304023461
Total Number of Families :0
HOLYFAMILY UNIT
President
JUSTIN C A
9496249774
Secretary
SHARI C O
9446550726
Treasurer
SOFIA C T
9544669153
Total Number of Families :0
ST.SEBASTIAN UNIT
President
RAPHY K R
8086413015,7306026694
Secretary
DAVIS P T
9496945902
Treasurer
C V JACOB
8547428251
Total Number of Families :0
ST .EUPHRASIA UNIT
President
OUSEPH (JOSE) T I
7034648256
Secretary
JANCY C R
9446071464
Treasurer
ALPHONSA JOSE
9526468376,8451042509
Total Number of Families :0
MARYMATHA UNIT
President
JENSON JAMES
9846258481
Secretary
JOBY THOMAS
9846480040
Treasurer
C M YESUDASAN
9387129313
Total Number of Families :0
ST.THOMAS UNIT
President
M.P Francis
Secretary
Puspam
Treasurer
Shaju
Total Number of Families :0
ST . ANN'S UNIT
Total Number of Families :0
ST. JOSEPH UNIT
President
Tency Cheruvathoor
Secretary
Treasurer
K.A Davis
Total Number of Families :0
CHERUPUSHPAM UNIT
Total Number of Families :0
LITTLE FLOWER UNIT
Total Number of Families :0
ST. THERESAS UNIT
President
K.R Johny
9544895406
Secretary
Greisy Ouseph
Treasurer
P.P George
Total Number of Families :0
LOURDE MATHA UNIT
Total Number of Families :0
ST . ROSE UNIT
Total Number of Families :0
ST.ALOYSIOUS UNIT
President
C.D Jhonson
Secretary
Treasurer
Else Symon
Total Number of Families :0
ST JUDE UNIT
Total Number of Families :0
DONBOSCO UNIT
President
Bindu Davis
0487 3204141
Secretary
Treasurer
P.D THOMAS
Total Number of Families :1
ST.XAVIER UNIT
President
P Anto
Secretary
Liji Saju
Treasurer
Total Number of Families :0
ST . PETER UNIT
Total Number of Families :0
ST.VINCENT DEPAUL UNIT
President
P.J Rufus
Secretary
Treasurer
Total Number of Families :0
ST.PAUL UNIT
President
FRANCIS MASTER
9847105044,8848882071
Secretary
PRIYA THOMAS
Treasurer
SHEELA GEORGE
Total Number of Families :0
ST.MARYS UNIT
President
Kathreena M.D
0487-2312399
Secretary
Cheeran Lonappan Thomas
Treasurer
C.K Antony
Total Number of Families :0
ST .MOTHER THERESSA UNIT
Total Number of Families :0
ST. ANTONYS UNIT
President
Provin
Secretary
Treasurer
Total Number of Families :0
THIRUHRIDAYAM UNIT
President
Anthony
Secretary
Sini
Treasurer
Joly
Total Number of Families :0
ST . JOHN PAUL II UNIT
President
SONI THOLATH
9995883799
Secretary
MAGGY ANTONY
9497179336
Treasurer
BYJU K D
9496126566
Total Number of Families :0
VIMALA HRIDHAYAM UNIT
Total Number of Families :0
Notice Board
  • പന്ത്രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയ്യതി വരെ രണ്ടുവീതം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ ജപമാല വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് കുർബ്ബാന,തുടർന്ന് ജപമാല

Sunday Catechism

Rank Holders