കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.30 AM & 5.30 PM
info@shipchurcheravu.com IThanks Giving

CONTACT US

ST.THERESAS SHIP CHURCH, ERAVU
ARIMPUR .PO,THRISSUR
PIN: 680 620
PH: 0487 2311543

EMAIL : info@shipchurcheravu.com
              vicar@shipchurcheravu.com

Notice Board

Sunday Catechism

Rank Holders