കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.30 AM & 5.30 PM
info@shipchurcheravu.com IThanks Giving

TRUSTEES AND STAFF

Trustee
Mr.THOMAS P.A
Trustee
Mr.PAUL K J
Trustee
Mr.FRANCIES P.O
Trustee
Mr.DAVIES K.P
Staff
Joseph
Staff
Francis
Notice Board

Sunday Catechism

Rank Holders