കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.45 AM & 5.30 PM
info@shipchurcheravu.com IThanks Giving

THEOLOGY IN ARTFORM

Apart from the structured beauty and designing perfection, the ship church is rich in theological insights and visions presented through manifold art forms.

Ship to Heaven - structure

Second Vatican council has clearly presented the earthly church as a pilgrim community in its voyage towards heavenly Jerusalem through the worldly ocean of trials and tribulations. This unique ship structure of the church depicts the pilgrim movement of the community.

See and Worship - Panel Paintings

Main events of salvation history are artistically painted on the wall of the church in two panels. Left side starts with creation story while on the right side one can view the birth of jesus-representing the new creation.

Tree of Life - Tabernacle

Holy Eucharist is kept inside the trunk of a tree, which symbolizes the life - bearing meanings of Bl. Sacrament. Fruit of old Eden brought sin, but fruit of new Eden will bring sudation.

Deep Deck - Cemetery

Unlike other churches in kerala, cemetery is located inside the church right under the main altar. This shows the rightful attitude of Syrian Christian of commemorating the deceased beloved ones. Way to cemetery is, indeed, a narrow one for the way to heaven should have to be so.

Inculturation - Indian symbols

Many Indian symbols of worship are enshrined in the church which hints at the importance of inculturation in this modern era. Lotus Flowers, Nirapara, Nilavilakku , Jackfruit tree , star lit roof all represents the cultural and social symbols of Kerala..

Notice Board
  • പന്ത്രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയ്യതി വരെ രണ്ടുവീതം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ ജപമാല വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് കുർബ്ബാന,തുടർന്ന് ജപമാല

Sunday Catechism

Rank Holders